Over de stichting

Stichting tot Behoud van de Dorpskerk Vries
Doneer online
Sinds 1996

Behoud van de kerk in Vries

De zorg voor het in goede staat houden van het bouwwerk is verdeeld over de twee eigenaren. Namelijk de gemeente Tynaarlo die eigenaar is van de toren, en de Protestantse Gemeente Vries als eigenaar van het resterende deel. Zoals gebruikelijk bij dit soort historische gebouwen, vergen restauraties en het jaarlijkse onderhoud aanzienlijke sommen geld. In het verleden kon hiervoor deels een beroep gedaan worden op subsidies van Rijk en gemeente. Door beperking van de budgetten, en het grote beroep wat er op gedaan wordt, kan tegenwoordig veel minder op subsidies gerekend worden. Tegelijkertijd is ook de kerkelijke gemeente zelf steeds minder in staat om voldoende middelen bijeen te brengen voor het onderhoud.

Vanuit de gedachte dat het behoud van dit prominente cultuurhistorische erfgoed een breed draagvlak in de samenleving verdient, is in 1996 de Stichting tot Behoud van de Dorpskerk Vries opgericht. Deze stichting biedt iedereen, ook mensen zonder kerkelijke binding, de gelegenheid een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de kerk. Met het zo gevormde financiële fonds, is de stichting tegenwoordig een belangrijke medefinancier van de onderhoudskosten.

projecten afgerond

m3 gas bespaard

EURO uirgegeven

vrijwilligers

Wat ons drijft

Ons beleid

De stichting is een levensbeschouwelijk neutrale instelling die tot doel heeft gelden bijeen te brengen waarmee de kosten van de instandhouding van de Dorpskerk deels betaald kunnen worden. Om dit te bereiken, worden inwoners van Vries en omgeving ertoe aangezet donaties te doen en een nalatenschap of legaat bij overlijden vast te leggen.

Om hieraan bekendheid te geven is deze website ontwikkeld en is een informatieve folder vervaardigd. Deze folder is verspreid via contactpunten als gemeentehuis, notaris, bibliotheek, enz.

De stand van zaken

Financiële gegevens

Bij de oprichting van de stichting is een grote actie gevoerd om inwoners van Vries en omgeving een donatie te vragen. De opbrengst hiervan bedroeg maar liefst 170.000 gulden. Drie kwart hiervan is gebruikt voor het bekostigen van restauratieve werkzaamheden. Met het restant van 35.000 gulden, ofwel 16.000 euro, is een fonds gevormd, waaruit vele jaren geput kon worden voor bijdragen in de onderhoudskosten.

In 2009 is een omvangrijke schenking van 100.000 euro ontvangen, met als beding dat de beleggingsopbrengst van dit bedrag aangewend zal worden voor het doel van de stichting. Onderstaand overzicht geeft informatie over de beschikbare middelen, en de besteding ervan, in de afgelopen jaren.

Documenten

Maak kennis

Het bestuur

J. Roosendaal

Voorzitter

L. Broerse

Secretaris

R. Vos

Penningmeester

R. Baalmans

Bestuurslid

T. van de Koolwijk

Bestuurslid

P. Numan

Bestuurslid